25 בספט׳ 2011

מורשים לעניין חיקוק.

זהו הפוסט השלישי, וכנראה לא האחרון, שאנו מייחדים למכוני הבקרה. הפעם נכיר בעלי תפקיד חדשים, שהחוק יחייב להעסיקם במכוני הבקרה, אלה הם "המורשים לעניין חיקוק". 
כל מי שניסה להוציא היתר בנייה, קיבל "טופס טיולים" מהועדה המקומית ונאלץ לעבור דרך שורה ארוכה של גורמים שאמורים לאשר את הוצאת ההיתר, מכח סמכויות שהוקנו להם מחוץ לחוק התכנון והבנייה. כך למשל אישור הג"א  לגבי ממדי"ם, הנדרש מכח חוק ההתגוננות האזרחית, אישור רשות העתיקות מכח חוק העתיקות, ועוד. הצורך לעבור דרך גורמים אלה גרם לסירבול ועיכוב בהוצאת היתרי בנייה. החוק החדש מנסה להתמודד עם הסרבול הזה באמצעות המורשים לעניין חיקוק.
החוק החדש קובע תהליך כופה של הסמכת מורשים לעניין חיקוק, שבסופו אמורות לעבור כל הסמכויות של הגורם המאשר למורשה לעניין חיקוק.
במילים אחרות - מי שיבקש בקשה להיתר לא יאלץ לנדוד אל רשות העתיקות או אאל משרד הבריאות על מנת לקבל את אישורם. בתוך מכון הבקרה יהיה בעל תפקיד שיוכל לאשר או לדחות את הבקשה להיתר, או להתנות בה תנאים.
על פניו נראה כי תהליך כאמור יהווה קיצור דרך משמעותי בדרך להוצאת החיתרי בנייה, אלא שכמו תמיד, המבחן יהיה ביישום.
בעוד שמבחינת התהליך עצמו יש במינוי בעלי התפקיד הללו כדי לקצר את התהליך, הרי שמבחינת מהות התפקיד רב הנסתר על הגלוי. הקושי העיקרי טמון בכך שהחוק החדש אינו עוסק בתכני התפקיד של המורשים לעניין חיקוק. החוק החדש קובע מנגנון לפיו למרות האמור בחוק לא יועברו למורשים כל סמכויות הגורם המאשר. זאת ועוד, הגורם המאשר יקבע לאחר תחילת החוק הנחיות לגבי הפעלת סמכויות המורשים על ידי המורשים עצמם, אשר בהן טמון פוטנציאל לעקר את עצמאותם כמו גם את עצם ההצדקה לקיומם. נוסף על כך אין בחוק החדש מנגונני ערר על קביעת מורשים לחיקוק, כך שלמעשה מוקניית למורשים לעניין חיקוק זכות ויטו על בקשות להיתר. זאת ועוד, מכיוון שבמכוני בקרה שונים עלולים לכהן מורשים להיתר שונים, אשר יפעילו באופן שונה את סמכויותיהם, עלולה להווצר שונות בדרך ההתיחסות לבקשות להיתרים בין מכוני בקרה שונים.
פתרון מרחיק לכת לקשיים עליהם הצבענו יכול היה להיות ביטול סמכויות הגורמים המאשרים והכפפתן להליכי התכנון והבניה בשלב התוכנית, באופן שבעת הוצאת היתר לא תדרש עוד הפעלת הסמכות, לבד מבדיקת התאמת ההיתר לתוכנית עצמה. זהו כמובן פתרון מרחיק לכת, משום שהוא דורש  חקיקה ארוכה יותר, זמן תכנון ארוך יותר, ובעיקר מכיוון שאף גורם מאשר לא יוותר בקלות על סמכויות שכבר ניתנו לו.
לאחר שהחוק יאושר ויתפרסמו הכללים וההנחיות למורשים לעניין חיקוק ניתן יהיה להעריך האם פנינו לקיצור הליכים או לסרבולם. יש לקוות כי האמונים על הכנת החוק במשרד המשפטים, יבחנו היטב את ההנחיות של הגורמים המאשרים, ויסכלו הנחיות שיגרמו להארכת הדרך להיתר במקום קיצורה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה