9 במרץ 2011

מי צריך וד"ל ?

 בימים אלה כשרפורמות בדיני התכנון והבניה, מוצעות חדשות לבקרים, נטלה לעצמה "המרפסת" זכות להציע  רפורמה משל עצמה, ובה ייאמר כך:

1.       על אף האמור בכל דין, תהיה ועדה מקומית חייבת להוציא היתר בנייה תוך 30 יום על פי בקשה להיתר שתגיש רמ"י (רשות מקרקעי ישראל – המינהל), ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
1.1   הבקשה להיתר שתגיש רמ"י, תהיה תואמת לתשריט בינוי שהגישה רמ"י (להלן:התשריט).
1.2   התשריט יחול על חטיבת קרקע צמודת דופן לבינוי קיים, על קרקע בבעלות רמ"י בלבד, בשטח שלא יפחת מ 3 דונם.
1.3   מחצית מתחום התשריט תיועד לשטחי ציבור, כשלפחות 20% מהשטח ישמש כשטח פתוח. שטח מבני הציבור יהיה בהיקף של 50% מהשטח המבונה למגורים. שטחי המסחר לא יעלו על 10% מהשטח המבונה למגורים.
1.4   יחד עם תשריט הבינוי יוגשו שלושה נספחים, (להלן:הנספחים), ערוכים על ידי מומחים מובהקים בתחום, ואלה הם:
          1.4.1    נספח תנועה .
          1.4.2     נספח מבני ציבור.
         1.4.3      נספח תשתיות.
2.    לא יתאפשר איכלום של דירות המגורים על פי היתר כאמור, אלא לאחר השלמת ביצוע כל העבודות על פי הנספחים.
3.       ההיתר ינתן בהתאם לתקנות התכנון והבניה, (בקשה להיתר תנאיו ואגרות).
4.       לא תנתן החלטה בבקשה להיתר תוך 30 יום, ייחשב הדבר כאילו ניתן ההיתר על פי הבקשה שהוגשה.
5.       תוקפה של הוראת שעה זו – 18 חודשים, ועם סיומה יהיה מעמד התשריט כמעמד תוכנית מתאר מקומית על פי כל דין.
נשמע מופרך או יש שיגידו מופרע? אכן כך !!
על פי שביבי ההצעה, כפי שהם מתפרסמים כעת, הרפורמה החדשה מעבירה את סמכויות התכנון לרמ"י, דרך המסננת הדלילה והסמלית של הוד"ל. כדי להמחיש – ברמה העקרונית - העברת סמכויות תכנון לבעל הקרקע,  זה בערך כמו להעביר את חקירות השוטרים ממח"ש למשטרת ישראל.
משנחצה הרוביקון, וסמכויות הפיקוח הועברו למפוקח, בשביל מה צריך וד"ל ? ממילא ניתן להעביר את סמכויות התכנון במישרין לבעל הקרקע הגדול במדינה, הוא המדינה עצמה?  
חוצים את הרוביקון


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה