6 בנוב׳ 2015

תזכיר הצעת החוק – תיקון 100 בחוק התכנון והבניה – סעיף 1 - הגדרות.

ההגדרות בכל חוק, ובטח בחוק התכנון והבניה, משולות לאותו אקדח, הנראה בתחילת הסרט, ומיד גורם לך לחשוב מתי ובאלה נסיבות הוא יצוץ בהמשך.....
כמובן שאת ההגדרות החדשות בחוק יש לקרוא בהקשר הנכון, ובמקום שבו הוראות החוק המהותיות עושות בהן שימוש.
יחד עם זאת, השינויים בהגדרות, כמו גם ההגדרות החדשות שהתזכיר מבקש להכניס לחוק, מרמזים ומלמדים על תוכנו ומהותו של התיקון בחוק, ולכן בכל זאת מעניין לעבור גם עליהם, במנותק מהסעיפים המהותיים החוק, שעושים בהם שימוש.

דברי ההסבר בתזכיר ביחס לסעיף ההגדרות, קצרים ומדויקים. נאמר בהם כך:
 "מוצע לתקן ולהוסיף מכלול הגדרות וזאת לצורך התיקונים המוצעים בתיקון זה. במסגרת זאת, מוצע בין היתר לפעול לשינויים בהגדרת "מיתקני דרך" ו"מבנה דרך" ולהוספת הגדרות הנדרשות לצורך כך  וזאת על מנת לעדכן ולבצע את ההתאמות  של הפריטים הנכללים בהגדרות אלו שנקבעו לגביהם הליכי רישוי מיוחדים בחוק -  לצרכים הנוכחיים בהקמת תשתיות הדרכים ורכבות הברזל."

עיון בשינויים המוצעים (אותם אתם יכולים לראות בתחתית הפוסט, כנוסח משולב שהכנו, הכולל את השינויים המוצעים, משולבים בהדגשה בנוסח הקודם), מלמד כי ניתן לסווג את ההגדרות החדשות לשלושה נושאים עיקריים:
הנושא הראשון – רישוי.
לתוך נושא זה מוכנסות הגדרות חדשות הנוגעות לתכן הבניה, הגדרת מכוני הבקרה ובעלי התפקידים בהם.
הנושא השני – תשתיות.
כבר מסעיף ההגדרות בתזכיר, בולט הרצון של עורכי התזכיר, להאיץ פיתוח תשתיות תחבורה ולהסיר חסמים בירוקרטים, זאת על ידי הרחבת ההגדרות בנושאי דרכים, ומתקני דרך, באופן שמרחיב את הסמכויות והאפשרויות לקדם מערכות הסעת המונים, באמצעות תהליכי אישור מקוצרים יותר ביחס לדין הקיים.
הנושא השלישי - סמכויות.
סעיף ההגדרות בתזכיר מחלק את עולם התכנון המורכב ממילא לעוד חלוקות משניות. זו הפעם תחולקנה הועדות המקומיות לשלושה סוגים:
הראשון – ועדה מקומית.
השני – ועדה מקומית עצמאית.
השלישי - ועדה מקומית עצמאית מיוחדת.
המשמעות של האבחנות הללו הוא לעניין חלוקת הסמכויות. ככל שעולה רמת ההסמכה, כך גדלה גם הסמכות לאשר תוכניות בסמכות ועדה מקומית.
בהקשר זה של סמכויות מעניינת ההגדרה של רשות מקומית עירונית. הגדרה זו שלא הייתה קיימת עד כה, משמשת את עורכי התזכיר, על מנת ליצור שוני בסמכויות של ועדה מקומית במרחבי תכנון עירוניים, לעומת מרחבי תכנון שבתחום מועצות אזוריות. על אף שקימות אבחנות בין עולם התכנון העירוני, לבין זה, המתנהל במרחבי תכנון של מועצות איזוריות, תחושת הבטן מצביעה על כך, ששינוי זה בהגדרות, לא יעבור בקלות, ויתכן שימשוך ביקורת מצד המועצות האיזוריות.
מדד ההאצה: סעיף ההגדרות מקבל ציון 8 מתוך 10 במדד ההאצה. את הציון מושכות למעלה ההגדרות המאיצות תשתיות תחבורה ומכוני הבקרה, שאמורים ליעל את הליכי הרישוי. הציון נפגם, בשל העובדה, שרק תשתיות אלה מואצות, ומשום שיצירת הועדות החדשות ותהליכי הסמכתן, שמן הסתם יתרום לביזור הסמכויות, עלול להוביל לתהליך הפוך ביחס להאצת התכנון.

מדד הביזור: הנסיון ליצור מדרג בין ועדות נועד להבטיח שיחד עם ביזור הסמכויות, תובטח פעילותן התקינה של הועדות, וישמרו הוראות הדין, וכללי המינהל הציבורי התקין. אין ספק שללא יצירת האבחנות הללו היה תהליך הביזור עובר חלק יותר ופשוט יותר, אך כנראה מדוב ברע הכרחי. מכל מקום, מטעם זה, הציון הוא 7 מתוך 10 במדד הביזור.

נוסח משולב של סעיף ההגדרות:
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה